Rättsligt

Allmänna villkor

Rättsligt

Allmänna villkor

Rättsligt

Allmänna villkor

1. Inledning
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för all användning av Husdesigngruppen Sverige AB:s ("Företaget") webbplats ("Webbplatsen"). Genom att använda Webbplatsen accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte accepterar dessa Villkor får du inte använda Webbplatsen.


2. Definitioner
I dessa Villkor har följande termer följande betydelser:

  • Användare: Varje person eller enhet som får tillgång till eller använder Webbplatsen.

  • Innehåll: All text, grafik, bilder, ljud, video, information och annat material som publiceras på Webbplatsen.

  • Användargenererat innehåll: Allt innehåll som skickas in till Webbplatsen av en Användare, inklusive men inte begränsat till recensioner, kommentarer och bilder.


3. Användning av Webbplatsen
Du får använda Webbplatsen endast för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du får inte använda Webbplatsen för något olagligt eller otillåtet syfte. Du får inte använda Webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen. Du får inte använda Webbplatsen för att sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod. Du får inte använda Webbplatsen för att samla in eller lagra personlig information om andra användare utan deras samtycke.


4. Användargenererat innehåll
Du är ansvarig för allt Användargenererat innehåll som du skickar in till Webbplatsen. Du försäkrar och garanterar att allt Användargenererat innehåll du skickar in:

  • är korrekt och sanningsenligt;

  • inte är olagligt, hotfullt, kränkande, förtalande, hetsande, trakasserande, skadligt, ärekränkande, vulgärt, pornografiskt, sexuellt anspelande eller på annat sätt stötande;

  • inte inkräktar på någon annans immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, patenträtt eller affärshemligheter;

  • inte innehåller virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod;

  • inte är obehörigt kommersiellt, reklaminriktat eller uppmanar till någon form av kommersiell aktivitet;

  • inte är länkat till någon annan webbplats eller webbsida utan Företagets medgivande.

Företaget har rätt, men inte skyldighet, att redigera, ta bort eller vägra att visa allt Användargenererat innehåll som det anser vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt.


5. Immateriella rättigheter
Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljud och video, är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som tillhör Företaget eller dess licensgivare. Du får inte använda något innehåll på Webbplatsen utan Företagets skriftliga medgivande.


6. Ansvarsbegränsning
Företaget ska inte under några omständigheter vara ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador, som uppstår till följd av eller i samband med din användning av Webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om Företaget har informerats om risken för sådana skador.


7. Ansvarsfrihet
Du samtycker till att hålla Företaget, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter och representanter skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av eller i samband med din användning av Webbplatsen eller ditt brott mot dessa Villkor.


8. Ändringar av Villkoren
Företaget kan ändra dessa Villkor när som helst genom att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen. De ändrade Villkoren träder i kraft omedelbart efter publicering. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publicering av ändrade Villkor innebär att du accepterar de ändrade Villkoren.

Husdesigngruppen är ett byggföretag med över 50 års erfarenhet av att skapa vackra och funktionella hem. Vi kan allt från nybyggnation, totalrenovering till mindre tillbyggnader och inredningsuppdrag.

Skapad av

©2024 Husdesigngruppen AB. Alla rättigheter reserverade.

Husdesigngruppen är ett byggföretag med över 50 års erfarenhet av att skapa vackra och funktionella hem. Vi kan allt från nybyggnation, totalrenovering till mindre tillbyggnader och inredningsuppdrag.

Skapad av

©2024 Husdesigngruppen AB. Alla rättigheter reserverade.

Husdesigngruppen är ett byggföretag med över 50 års erfarenhet av att skapa vackra och funktionella hem. Vi kan allt från nybyggnation, totalrenovering till mindre tillbyggnader och inredningsuppdrag.

Skapad av

©2024 Husdesigngruppen AB. Alla rättigheter reserverade.